بسپــاران

مرجع دانش و فناوری پلیمرها

بسپــاران

مرجع دانش و فناوری پلیمرها

بسپــاران

وب سایت بسپاران بر آن است تا کمکی به دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی پلیمر بنماید . لذا از همه علاقه مند ان به مهندسی پلیمر در خواست می شود که ما را از نظرات خود بی بهره نگذارند تا این مجموعه بتواند فعالیت خود را متناسب با نیاز دانشجویان و انشاالله در سطح وسیعتر گسترش داده و در راه پیشرفت کشور عزیزمان قدمی برداشته باشیم.
انشاالله

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺬﻳﺮ» ثبت شده است

Biodegradable Polymers  


ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺳﻨﺘﺰﻱ ﻭ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﻟﻴﺎژ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻠﺰﺍﺕ، ﭼﻮﺏ، ﺷﻴﺸﻪ ﻭ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . %75 ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﺰﻱ )ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ (، ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ،  ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ، ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ ﻭ ﭘﻲ ﻭﻱ ﺳﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺍ )ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ (ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﭘﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺯﻱ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﻟﺬﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۰۰:۲۱
پلیمریست