بسپــاران

مرجع دانش و فناوری پلیمرها

بسپــاران

مرجع دانش و فناوری پلیمرها

بسپــاران

وب سایت بسپاران بر آن است تا کمکی به دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی پلیمر بنماید . لذا از همه علاقه مند ان به مهندسی پلیمر در خواست می شود که ما را از نظرات خود بی بهره نگذارند تا این مجموعه بتواند فعالیت خود را متناسب با نیاز دانشجویان و انشاالله در سطح وسیعتر گسترش داده و در راه پیشرفت کشور عزیزمان قدمی برداشته باشیم.
انشاالله

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پلیمر مصنوعی» ثبت شده است

کاربرد پلیمرها در مهندسی بافت عصب

اســتفاده از داربســت بــه همــراه ســلول یــا بــدون ســلول، یکـی از چالش‌های مهندسـی بافـت اسـت. بازسـازی موفـق عصـب، نیازمنـد داربسـت مهندسـی بافـت اسـت کـه نه‌تنها امــکان حمایــت مکانیکــی از نوریــت در حــال رشــد را فراهــم ســازد و مانــع از افزایــش رشــد بافت های اســکار شــود، بلکــه توانایــی ارســال علائم زیســتی را نیــز بــرای هدایــت رشــد آکســون دارا باشــد. پلیمرهــا مــوادی هســتند کـه به‌طور گسترده‌ای بـرای سـاخت داربسـت مناسـب برای بافـت عصبـی مورداستفاده قـرار می‌گیرند .در شـکل 1 طرحواره عملکــرد داربست‌های پلیمــری مورداستفاده در مهندسـی بافـت، قابل‌مشاهده اسـت.در ایــن ســاختار، داربســت پلیمــری بــه همــراه فاکتــور رشــد عصبـی، بـا حمایـت لازم، باعـث رشـد نوریت ها می‌شوند تــا بــه نــورون بالــغ تبدیــل شــود. برخـی از انـواع پلیمرهایی کـه عمدتاً در مهندسـی بافت عصبی مورداستفاده قــرار می‌گیرند، شــامل گروه‌های مصنوعــی، طبیعـی و هـادی هسـتند کـه در شـکل 2 خالص‌شده‌اند.

تصویر شماره 1

تصویر شماره یک

 

تصویر شماره 2

پلیمرهای طبیعی در مهندسی بافت عصبی

 در مهندسـی بافت عصب، اسـتفاده از پلیمرهـای طبیعی به دلیل زیست سازگاری بالا و ســینتیک زیست‌تخریب‌پذیری مناســب همــراه بــا خــواص قابــل تنظیــم شــیمیایی بســیار مفیــد اســت. اســتفاده از پلیمرهــای طبیعــی موجــب بــه حداقــل رســاندن خطــر ســمیت و واکنــش آسیب شناسانه بــدن بعــد از کاشــت می‌شود. علاوه بــر ایــن، پلیمرهــای طبیعـی مورداستفاده در مهندسـی بافـت عصـب، می‌توانند به‌راحتی در نقص‌هایی بــا هندســه فیزیولوژیــک دشــوار ماننــد آسیب‌های نخاعــی تنظیــم شــوند. پلیمرهــای طبیعــی اعمال‌شده در مهندسـی بافـت عصـب، ریشه‌های مختلفـی ازجمله پلیمرهـای مشـتق شـده از اجـزای ماتریـس خـارج ســلولی )ECM ،)ماننــد کلاژن، پلیمرهــای مشــتق شــده از زندگـی دریایـی، ماننـد آلژینـات، پلیمرهـای مشـتق شـده از سخت‌پوستان ماننــد کیتوســان و پلیمرهــای مشــتق شــده از حشــرات ماننــد ابریشــم دارنــد. بااین‌حال، خــواص مکانیکــی ضعیــف آن‌ها به علت ســاختارهای شــیمیایی پیچیــده، حساســیت حرارتــی و مشکلات پــردازش کــه اغلـب نیـاز بـه اسـتفاده از حلال‌ها دارنـد، مانـع از کارایـی پلیمرهــای طبیعــی شــده، محققــان را واداشــته تــا آن‌ها را بــا پلیمرهــای مصنوعــی ترکیــب کننــد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۲۳:۴۱
پلیمریست