بسپــاران

مرجع دانش و فناوری پلیمرها

بسپــاران

مرجع دانش و فناوری پلیمرها

بسپــاران

وب سایت بسپاران بر آن است تا کمکی به دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی پلیمر بنماید . لذا از همه علاقه مند ان به مهندسی پلیمر در خواست می شود که ما را از نظرات خود بی بهره نگذارند تا این مجموعه بتواند فعالیت خود را متناسب با نیاز دانشجویان و انشاالله در سطح وسیعتر گسترش داده و در راه پیشرفت کشور عزیزمان قدمی برداشته باشیم.
انشاالله

۱۴ مطلب با موضوع «مقالات» ثبت شده است

کاربرد پلیمرها در مهندسی بافت عصب

اســتفاده از داربســت بــه همــراه ســلول یــا بــدون ســلول، یکـی از چالش‌های مهندسـی بافـت اسـت. بازسـازی موفـق عصـب، نیازمنـد داربسـت مهندسـی بافـت اسـت کـه نه‌تنها امــکان حمایــت مکانیکــی از نوریــت در حــال رشــد را فراهــم ســازد و مانــع از افزایــش رشــد بافت های اســکار شــود، بلکــه توانایــی ارســال علائم زیســتی را نیــز بــرای هدایــت رشــد آکســون دارا باشــد. پلیمرهــا مــوادی هســتند کـه به‌طور گسترده‌ای بـرای سـاخت داربسـت مناسـب برای بافـت عصبـی مورداستفاده قـرار می‌گیرند .در شـکل 1 طرحواره عملکــرد داربست‌های پلیمــری مورداستفاده در مهندسـی بافـت، قابل‌مشاهده اسـت.در ایــن ســاختار، داربســت پلیمــری بــه همــراه فاکتــور رشــد عصبـی، بـا حمایـت لازم، باعـث رشـد نوریت ها می‌شوند تــا بــه نــورون بالــغ تبدیــل شــود. برخـی از انـواع پلیمرهایی کـه عمدتاً در مهندسـی بافت عصبی مورداستفاده قــرار می‌گیرند، شــامل گروه‌های مصنوعــی، طبیعـی و هـادی هسـتند کـه در شـکل 2 خالص‌شده‌اند.

تصویر شماره 1

تصویر شماره یک

 

تصویر شماره 2

پلیمرهای طبیعی در مهندسی بافت عصبی

 در مهندسـی بافت عصب، اسـتفاده از پلیمرهـای طبیعی به دلیل زیست سازگاری بالا و ســینتیک زیست‌تخریب‌پذیری مناســب همــراه بــا خــواص قابــل تنظیــم شــیمیایی بســیار مفیــد اســت. اســتفاده از پلیمرهــای طبیعــی موجــب بــه حداقــل رســاندن خطــر ســمیت و واکنــش آسیب شناسانه بــدن بعــد از کاشــت می‌شود. علاوه بــر ایــن، پلیمرهــای طبیعـی مورداستفاده در مهندسـی بافـت عصـب، می‌توانند به‌راحتی در نقص‌هایی بــا هندســه فیزیولوژیــک دشــوار ماننــد آسیب‌های نخاعــی تنظیــم شــوند. پلیمرهــای طبیعــی اعمال‌شده در مهندسـی بافـت عصـب، ریشه‌های مختلفـی ازجمله پلیمرهـای مشـتق شـده از اجـزای ماتریـس خـارج ســلولی )ECM ،)ماننــد کلاژن، پلیمرهــای مشــتق شــده از زندگـی دریایـی، ماننـد آلژینـات، پلیمرهـای مشـتق شـده از سخت‌پوستان ماننــد کیتوســان و پلیمرهــای مشــتق شــده از حشــرات ماننــد ابریشــم دارنــد. بااین‌حال، خــواص مکانیکــی ضعیــف آن‌ها به علت ســاختارهای شــیمیایی پیچیــده، حساســیت حرارتــی و مشکلات پــردازش کــه اغلـب نیـاز بـه اسـتفاده از حلال‌ها دارنـد، مانـع از کارایـی پلیمرهــای طبیعــی شــده، محققــان را واداشــته تــا آن‌ها را بــا پلیمرهــای مصنوعــی ترکیــب کننــد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۲۳:۴۱
پلیمریست

آثار تاریخی با توجه به قدمت آنها در معرض انواع تخریبها قرار دارند. از جمله این تخریبها میتوان به تخریب توسط انسانها تا تخریب آثار یا مرمتهای انجام شده روی آنها به وسیله عوامل محیطی مانند رطوبت و نور اشاره کرد. نانوفناوری روشها و راههای ابداعی جدیدی را برای حفظ آثار تاریخی فراهم کرده است. یکی از این روشها شامل تهیه نانومواد با ابعاد ریزتر، کارآمدتر و پوششدهی آنها با فرایندهای مختلف از جمله سل ـ ژل است. در این مقاله، انواع پوششهای پلیمری متداول در حفاظت آثار تاریخی ارائه شده است. در این باره، ابتدا به انواع ارزیابیهایی پرداخته شده که باید برای اقدامهای حفاظتی انجام شوند. سپس، به نقش مهم ارگانوسیلیکونها در تهیه نانوذرات سیلیکا و اثر آنها بر خواص پوشش اشاره شده است. دسته مهم دیگر از پلیمرهایی که در تهیه پوششهای پلیمری محافظ آثار تاریخی کاربرد دارند، پلیمرهای آکریلی هستند. با توجه به اهمیت روزافزون و جدید هیبریدهای آلی-معدنی در تهیه پوششهای نانوکامپوزیتی این دسته به طور مجزا بررسی شده است. این ترکیبات روی زمینه های مختلف پوشش داده میشوند تا خواص متنوعی مانند آبگریزی و نوشتارناپذیری را در پوششها ایجاد کنند. در این مقاله، افزون بر کاربرد نانومواد در تهیه پوششهای متداول پلیمری برای استفاده در حوزه حفاظت و مرمت، به سایر کاربردهای نانوفناوری در تهیه نانومواد برای استحکام بخشی نقاشی دیواری، پاکسازی پلیمرهای فرسوده از روی آثار تاریخی و استحکام بخشی آثار سلولوزی در برابر قارچ نیز اشاره شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۸ ، ۲۲:۱۵
پلیمریست

کارخانه های خمیر کاغذ و کاغذسازی مقادیر مختلف و درخور توجهی از ضایعات زیست پلیمرهای سرشار از انرژی شامل ضایعات چوب، پسماندهای فرایند تولید کاغذهای بازیافتی، انواع کاغذهای بازیافتی با کیفیت ضعیف و لجن کاغذسازی را در تمام مراحل فراوری شامل آماده سازی چوب، تولید خمیر کاغذ و کاغذ، بازیابی مواد شیمیایی، عمل آوری کاغذهای بازیافتی و تصفیه پساب، ایجاد می کنند. مقدار این ضایعات به سطح فناوری، نوع خمیر کاغذ و کاغذ و کیفیت ماده اولیه چوبی بستگی دارد. در مجموع، فرصت های درخور توجهی برای بازیابی انرژی مصرفی از این ضایعات و به ویژه کاهش آثار منفی زیست محیطی در صنایع کاغذسازی ایجاد می شود. به طور کلی، امروزه در بیشتر صنایع کاغذسازی دنیا بازیابی انرژی از ضایعات زیست پلیمرها به عنوان فرایندی مطلوب مورد توجه قرار گرفته است. به کارگیری چنین فناوری های جدیدی در صنایع کاغذسازی می تواند به بهره وری بیشتر، سرمایه گذاری کمتر و عملیات ایمن تر در مقایسه با عملیات متداول، منجر شود که از سوخت های فسیلی برای تولید انرژی استفاده می کنند. به طوری که بسیاری از محصولات کارخانه های خمیر کاغذ و کاغذ، بیش از نیمی از انرژی مورد نیاز خود را از سوخت های زیست توده ضایعات جامد، به دست می آورند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۳:۰۶
پلیمریست

با توجه به گسترش استفاده مواد کامپوزیت پلیمری در صنایع، بررسی دقیق خواص این مواد در شرایط مختلف بارگذاری از جمله ضربه سرعت بالا بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی ضربه سرعت بالا بر روی پنل کامپوزیتی پلیمری غیر هیبرید و هیبریدی پرداخته شده است. در ابتدا پس از معرفی انواع بارگذاری ضربه، تئوریهای مورد استفاده در خصوص ارزیابی آسیب و مقایسه آنها، با استفاده از تئوری ماتزنمیلر، به پیش بینی آسیب پرداخته شده است. در این تئوری برای ارزیابی دقیق تر تخریب، تنش برشی در ناحیه الاستیک به صورت غیرخطی در نظر گرفته شده است. در ادامه، جهت استفاده از این تئوری، یک سابروتینVUMAT در قالب نرم افزار Abaqus جهت مدلسازی اجزا محدود نوشته شده است. در نهایت، نتایج حاصل از مدلسازی و تحلیل حاضر با نتایج تجربی موجود، برای حالت های مختلف پنل های کامپوزیتی غیرهیبرید و هیبریدی مقایسه شده است. تطابق مناسب نتایج تئوری مورد استفاده در این تحقیق با داده های آزمایشگاهی، توانمندی مدل و سابروتین ارائه شده در این تحقیق را نشان می دهد.

دانلود اصل مقاله : شبیه سازی اجزاء محدود ضربه سرعت بالا بر روی صفحات کامپوزیتی پلیمری

نویسندگان : مجید صفرآبادی ؛ پرهام اشکانی ، سید مهدی گنجیانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۲۲:۱۴
پلیمریست

پلیمر های متداول امروزی از نفت خام ساخته می شوند که با توجه به محدود بودن منابع نفتی باید به تدریج با بیوپلیمر ها که از منابع تجدید شونده ساخته می شوند، جانشین شوند. بیوپلیمر از نظر بیوشیمی دان ها عبارت است از ماکرومولکول های بیولوژی که از تعداد زیادی زیر واحد کوچک و شبیه به هم که با اتصال کووالانسی به هم متصل شده اند ویک زنجیره طولانی را ایجاد می کنند، ساخته شده اند.

 

 در روند طبیعی، بیوپلیمر ها و یا همان ماکرومولکول ها، ترکیبات داخل سلولی هستند که قابلیت زنده ماندن را به ارگانیسم در شرایط سخت محیطی می دهند.مواد بیوپلیمری در شکل های گوناگونی توسعه یافته اند؛ بنابراین ظرفیت استفاده در صنایع گوناگون را دارند. توسعه مواد بیوپلیمری به چنددلیل اهمیت دارد. اول این که این مواد بر خلاف پلیمر های امروزی که از مواد نفتی به دست می آیند، به محیط زیست برگشت پذیر هستند؛ بنابراین موادآلوده کننده محیط زیست به شمار نمی آیند. در این خصوص مواد بیوپلیمری در ساخت پلاستیک ها به دو صورت استفاده قرار می شوند.

 

 اول استفاده از پلاستیک هایی که درآنها یک ماده تخریب پذیر(مانند نشاسته) به یک پلاستیک متداول (مانندپلی اتیلن) اضافه می شود، درنتیجه این ماده به افزایش سرعت تخریب پلاستیک کمک می کند. این مواد چند سالی هست که وارد بازار شده اند و با آن که کمک زیادی به کاهش زباله های پلاستیکی کرده اند، اما به دلیل این که در آنها از همان پلاستیک های متداول تخریب ناپذیر استفاده می شود و استفاده از مقدار زیادی مواد تخریب پذیر در پلاستیک ویژگی آن را تضعیف می کند، موقعیت چندان محکمی ندارند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۴ ، ۱۵:۱۶
پلیمریست

چمن مصنوعی در واقع همان محصول پادری چمن مانندی است که دارای ظاهر و ماهیت خشن تری است. اما با تغییر رنگ کاملا شبیه به چمن‌های طبیعی است که دارای مزایای زیادی است. این چمن متراکم تر، مقاوم تر و نیازمند نگهداری بسیار کمتری است و مشکل رشد تخم چمن در زمین‌های غیر حاصلخیز را نیز حل نموده‌است.[۱] چمن مصنوعی در مناطقی به کار می‌رود که امکانات لازم برای رشد چمن‌های طبیعی فراهم نیست و یا این که نگهداری آن به نحو مطلوب، غیر ممکن یا مشکل باشد. این نوع کفپوش‌ها عمدتاً در استادیوم‌های ورزشی به کار می‌روند.[۲]

تاریخچه

تحقیقاتی که اولین بارمنجر به تولید چمن مصنوعی با اهداف ورزشی گردید به سال ۱۹۶۰ در مرکز تحقیقاتی فلوریدا، کارولینای شمالی و آلاباما در آمریکا باز می‌گردد. اولین زمین چمن مصنوعی آزمایشی در سال ۱۹۶۴ در مدرسه‌ای در ردآیلند مورد بهره برداری قرارگرفت، پس از المپیک مونترال

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۴ ، ۲۳:۲۴
پلیمریست

Biodegradable Polymers  


ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺳﻨﺘﺰﻱ ﻭ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﻟﻴﺎژ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻠﺰﺍﺕ، ﭼﻮﺏ، ﺷﻴﺸﻪ ﻭ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . %75 ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﺰﻱ )ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ (، ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ،  ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ، ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ ﻭ ﭘﻲ ﻭﻱ ﺳﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺍ )ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ (ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﭘﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺯﻱ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﻟﺬﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۰۰:۲۱
پلیمریست

صنعت پلاسیک در سال 1868 با سنتز سلولز نیترات شاخته شد.این حرکت به دلیل کمبود عاج که در ساخت توپ های بیلیارد از آن استفاده می شد آغاز گردید.تولید کننده های این توپ هادر پی یافتن روش دیگری برای تولید آنها بودند که رقابت بازار را تضمین نماید . جان وسلی هایت امریکایی ، پیروکسین (یک پلیمر طبیعی) گرفته شده از کتان و نیتریک اسید را با کافور مخلوط کرد . محصول عمل نیترات سولز بود که او آن را سلولوئید نامید.در اسناد آمده است که در سال 1862 شخصی به نام الکساندر پارکس در حین جستجوی عایقی بهتر برای صنعت برق ، نقش کافور را به عنوان یک پلاستیسایزر موثر برای سلولز نیترات کشف کرد . هایت که بعدها به کشف سلولوئید به طور مستقل نائل شده بود اولین کسی بود که این کشف را به ثبت رساند.1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۴ ، ۱۵:۲۱
پلیمریست


لنز های چشمی انواع و کاربردها

سال هاست که دو چشم به کمک چشمان کسانی می آیند که درست نمی بینند اما استفاده از این وسیله نجات بخش برای بسیاری دلچسب نیست.این شد که دانشمندان آن را نا مرئی کرده و به صورن لایه ای نازک و شفاف بر داخل چشم کردند.مقاله حاضربررسی کلی بر روی این عینک ها ی نامرئی دارد 


با استفاده از عینک و لنز می‌توان از عوارض بیماریهای چشمی مختلفی رهایی یافت که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:‏


‏1ـ درست بینی: به طبیعی بودن چشم اطلاق می‌شود هرگاه عضله مژگانی کاملاً شل باشد تمام اشیای دور با تمرکز واضح بر روی شبکیه می‌افتد،

2ـ دوربینی: بدان علت است که طول کره چشم خیلی کوتاهتر از ارتفاع آن است در این وضعیت پرتوهای نور به اندازه کافی نمی‌شکند و در پشت شبکیه متمرکز می‌شود این حالت را با عدسی محدب تصحیح می‌کنند، ‏

3ـ نزدیک‌بینی: به علت زیادی طول قدامی خلفی چشم است در این وضعیت میزان شکست پرتوها هنگام شل شدن عدسی بیش از حد است و تصویر اشیایی دور در جلوی شبکیه متمرکز می‌شود این حالت را با عدسی مقعر تصحیح می‌کند زیرا عدسی مقعر با واگرا ساختن پرتوهای ورودی نور باعث کاهش شکست آنها می‌شود،

4ـ آستیگماتیسم: بر اثر تفاوت قابل توجه انحنا در صفحات مختلف گذرانده از چشم ایجاد می‌گردد مثلاً انحنای چشم در صفحه عمودی ممکن است بسیار کمتر از انحنای چشم در صفحه افقی باشد درنتیجه پرتوهای نور که با جهات مختلف وارد چشم می‌گردد در نقاطی متفاوت وارد چشم می‌شود در نقاطی متفاوت متمرکز می‌شود تصحیح این حالت به عدسی استوانه‌ای نیاز دارد،

5ـ آب مروارید: بر اثر ایجاد کدورت در قسمتی از عدسی به وجود می‌آید در حال حاضر درمان انتخابی آن برداشتن عدسی و جایگزینی آن با عدسی پیوندی مصنوعی است و ‏

6ـ قرنیه مخروطی: وضعیتی است که بر اثر بدشکل ساخته شدن قرنیه یا برآمدگی بارز در یک طرف ایجاد می‌شود اگر برآمدگی آن خیلی زیاد باشد مشکل شدید شکست را با هیچ عدسی شیشه‌ای واحدی نمی‌توان تصحیح کرد بهترین چاره آن عدسی تماسی است که به سطح قرنیه می‌چسبد و با ورقه‌ای از مایع اشک در جای خود می‌ماند این عدسی مسطح‌تر است و بدین وسیله برآمدگی قرنیه را جبران می‌کند به طوری که سطح قدامی عدسی تماسی؛ سطحی بسیار یکنواخت‌تر و موثرتر را برای شکست پدید می‌آورد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۳۷
پلیمریست
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۰۸
پلیمریست