بسپــاران

مرجع دانش و فناوری پلیمرها

بسپــاران

مرجع دانش و فناوری پلیمرها

بسپــاران

وب سایت بسپاران بر آن است تا کمکی به دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی پلیمر بنماید . لذا از همه علاقه مند ان به مهندسی پلیمر در خواست می شود که ما را از نظرات خود بی بهره نگذارند تا این مجموعه بتواند فعالیت خود را متناسب با نیاز دانشجویان و انشاالله در سطح وسیعتر گسترش داده و در راه پیشرفت کشور عزیزمان قدمی برداشته باشیم.
انشاالله

۶۴ مطلب با موضوع «مطالب روزانه» ثبت شده است

در صورتیکه کرنش به تنش اعمالی تقسیم شود (کرنش/تنش) کمیت به دست آمده را کمپلیانس میگویند با توجه به اینکه مدول برابر (تنش/کرنش) می باشد کمپلیانس عکس مدول بوده و تابعی وابسته به زمان است علامت کمپلینس برای حالت برشیJو برای حالت کششی D می باشد روابط زیر بین مدول ،کمپلیانس، کرنش و تنش برقرار است است :

تغییرات کمپلیانس در جهت تغییرات کرنش است. در آزمون خزش کرنش (تغییر شکل) با زمان افزایش می یابد بنابراین در آزمون خزش کمپلیانس با زمان افزایش می یابد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۰۱ ، ۱۷:۲۰
پلیمریست

آبژل چیست؟

آبژل[۱] یا هیدروژل (به انگلیسی: Hydrogel) شبکه‌ای از زنجیرهای پلیمری آب‌دوست است که گاهی اوقات به صورت یک ژل کلوئیدی یافت می‌شوند که در آن آب، فاز پخش‌کننده است. هیدروژل یک ساختار سه بعدی از زنجیرهای پلیمری هیدرولیکی است که توسط پیوندهای عرضی نگه داشته می‌شود.[۲] به دلیل حضور پیوندهای عرضی ذاتی، تمامیت ساختاری شبکه آبژل در آب تجزیه و تخریب نمی‌شود و بسته به ساختار، نوع و درجه پیوند عرضی پایداری هیدروژل در محیط های فیزیولوژی حفظ می شود.[۳] آبژل‌ها شبکه‌هایی ساخته شده از پلیمر های طبیعی یا مصنوعی با قدرت جذب بالا آب هستند ( بیش از ۹۰٪ ساختار آبژل ها می تواند آب باشد).

نخستین کاربرد آبژل ها در مقالات به سال ۱۸۹۴ برمی گردد که آبژلی تحت نشان تجاری Plenity فروخته می‌شد.[۴] این آبژل برای کمک به کاهش وزن در سال ۲۰۱۹ تأیید شد.[۵]

کاربرد:

استفاده‌های معمول عبارتند از:

  1. داربست در مهندسی بافت. هنگامی که به عنوان داربست استفاده می‌شود، آبژل ممکن است حاوی سلول‌های انسانی برای ترمیم بافت باشد. آن‌ها ریزمحیط 3D سلول‌ها را شبیه‌سازی می‌کنند. هم چنین توانایی تقلید ساختاری ماتریکس خارج سلولی را دارا هستند.[۶]
  2. چاهک‌های پوشیده شده با آبژل برای کشت سلولی مورد استفاده قرار می‌گیرند.[۷]
  3. آبژل‌های حساس به محیط (همچنین به عنوان «ژل هوشمند» شناخته می‌شوند). این آبژل‌ها تغییر pH، دما یا غلظت متابولیت را حس می‌کنند و محتویاتشان را با توجه به تغییرات.[۸]
  4. سیستم‌های دارو رسانی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۰۰ ، ۱۹:۱۹
پلیمریست

فوم های انفجاری به آن دسته از فوم ها اطلاق می شود که از ترکیب مواد منفجره و افزودنی های مناسب به دست می آیند. خواصی مانند چگالی، میزان پایداری، گرانروی و قدرت انفجار فوم، متاثر از همه اجزاء تشکیل دهنده آن است. یکی از کاربردهای مهم این نوع فوم ها، مین زدایی و انفجار مهمات باقی مانده در مناطق جنگی است. در برخی کشورها، مطالعات زیادی در مورد فوم های مذکور صورت گرفته و فرمولاسیون های مختلف به صورت تجاری تولید شده اند. فوم های انفجاری را می توان به سه دسته عمده امولسیونی، پلیمری و هیدروژل تقسیم کرد که هر کدام، فرمولاسیون و کاربردهای مختلف دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۰۰ ، ۲۱:۱۹
پلیمریست

 پاک‌نویس نرم‌افزاری است که به شما کمک می‌کند فارسی را درست بنویسید، در وقت خود صرفه‌جویی کنید و از نوشتن در محیط رایانه (وُرد) لذت ببرید.این نرم افزار جهت رعایت نگارش در پایان نامه و نوشتن مقاله کمک بزرگی به جامعه علمی خواهد کرد.نرم افزار بصورت رایگان بوده و برای نصب نیاز است که به اینترنت متصل بوده تا نرم افزار های پیش نیاز خود را از اینترنت گرفته تا نصب کامل گردد.

امکانات :

افزونه قابل نصب روی وُرد ۲۰۱۰، ۲۰۱۳، ۲۰۱۶، ۲۰۱۹
– اصلاح انواع خطاهای املایی و نگارشی با سرعت و دقت بالا
– استانداردسازی نویسه‌ها (مثل ی و ک عربی و ...) 
– اصلاح نشانه‌گذاری (مثل نقطه، ویرگول، علامت سؤال و ...)
– اصلاح انواع غلط‌‌های فاصله‌‌گذاری (فاصله اضافی، فاصله به جای نیم‌فاصله و ...)
– اصلاح چسبیدن واژه‌‌های متوالی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۱۰
پلیمریست

کاربرد پلیمرها در مهندسی بافت عصب

اســتفاده از داربســت بــه همــراه ســلول یــا بــدون ســلول، یکـی از چالش‌های مهندسـی بافـت اسـت. بازسـازی موفـق عصـب، نیازمنـد داربسـت مهندسـی بافـت اسـت کـه نه‌تنها امــکان حمایــت مکانیکــی از نوریــت در حــال رشــد را فراهــم ســازد و مانــع از افزایــش رشــد بافت های اســکار شــود، بلکــه توانایــی ارســال علائم زیســتی را نیــز بــرای هدایــت رشــد آکســون دارا باشــد. پلیمرهــا مــوادی هســتند کـه به‌طور گسترده‌ای بـرای سـاخت داربسـت مناسـب برای بافـت عصبـی مورداستفاده قـرار می‌گیرند .در شـکل 1 طرحواره عملکــرد داربست‌های پلیمــری مورداستفاده در مهندسـی بافـت، قابل‌مشاهده اسـت.در ایــن ســاختار، داربســت پلیمــری بــه همــراه فاکتــور رشــد عصبـی، بـا حمایـت لازم، باعـث رشـد نوریت ها می‌شوند تــا بــه نــورون بالــغ تبدیــل شــود. برخـی از انـواع پلیمرهایی کـه عمدتاً در مهندسـی بافت عصبی مورداستفاده قــرار می‌گیرند، شــامل گروه‌های مصنوعــی، طبیعـی و هـادی هسـتند کـه در شـکل 2 خالص‌شده‌اند.

تصویر شماره 1

تصویر شماره یک

 

تصویر شماره 2

پلیمرهای طبیعی در مهندسی بافت عصبی

 در مهندسـی بافت عصب، اسـتفاده از پلیمرهـای طبیعی به دلیل زیست سازگاری بالا و ســینتیک زیست‌تخریب‌پذیری مناســب همــراه بــا خــواص قابــل تنظیــم شــیمیایی بســیار مفیــد اســت. اســتفاده از پلیمرهــای طبیعــی موجــب بــه حداقــل رســاندن خطــر ســمیت و واکنــش آسیب شناسانه بــدن بعــد از کاشــت می‌شود. علاوه بــر ایــن، پلیمرهــای طبیعـی مورداستفاده در مهندسـی بافـت عصـب، می‌توانند به‌راحتی در نقص‌هایی بــا هندســه فیزیولوژیــک دشــوار ماننــد آسیب‌های نخاعــی تنظیــم شــوند. پلیمرهــای طبیعــی اعمال‌شده در مهندسـی بافـت عصـب، ریشه‌های مختلفـی ازجمله پلیمرهـای مشـتق شـده از اجـزای ماتریـس خـارج ســلولی )ECM ،)ماننــد کلاژن، پلیمرهــای مشــتق شــده از زندگـی دریایـی، ماننـد آلژینـات، پلیمرهـای مشـتق شـده از سخت‌پوستان ماننــد کیتوســان و پلیمرهــای مشــتق شــده از حشــرات ماننــد ابریشــم دارنــد. بااین‌حال، خــواص مکانیکــی ضعیــف آن‌ها به علت ســاختارهای شــیمیایی پیچیــده، حساســیت حرارتــی و مشکلات پــردازش کــه اغلـب نیـاز بـه اسـتفاده از حلال‌ها دارنـد، مانـع از کارایـی پلیمرهــای طبیعــی شــده، محققــان را واداشــته تــا آن‌ها را بــا پلیمرهــای مصنوعــی ترکیــب کننــد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۲۳:۴۱
پلیمریست

اصلاح خواص پلیمر

اصلاح خواص سطحی یک پلاستیک یا الاستومر داده شده از سخت‌ترین دستاورد هاست.

چگونگی استفاده از افزودنی پلیمری بسته به نوع پلیمر و کاربرد آن متفاوت است. استفاده مناسب از افزودنیهای پلیمری باعث بهبود ویژگی‌های بسیاری از قبیل دوام، سختی، وضوح، قابلیت عدم فرسایش در هوا می‌شود، و در نتیجه ایجاد یک محصول با ارزش بالاتر می‌شود

خواص الکتریکی می‌تواند توسط بسیاری از پرکننده‌ها تحت تأثیر قرار گیرد به عنوان مثال، با اضافه کردن پرکننده‌های رسانا، یک محافظ الکترومغناطیسی را می‌توان به پلاستیک وارد کرد، که معمولاً هادی‌های الکتریکی ضعیف هستند.

یا مثلاً از عوامل ضد استاتیک می‌توان برای جذب رطوبت استفاده کرد، و موجب افزایش میزان بار استاتیک می‌شود.

در مواردی از یک افزودنی مانند برخی ضد اکسنده‌ها در بسیاری از پلیمرها برای طیف وسیعی از کاربرد نهایی استفاده می‌گردد. در موارد دیگر ممکن است یک افزودنی برای یک پلیمر معین و برای یک کاربرد نهایی خاص در نظر گرفته شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۹ ، ۱۰:۵۰
پلیمریست

امروزه نخ‌های متنوع برای بخیه زدن تولید می‌شود که به برخی از آنها به طور گذرا اشاره می‌کنیم:


۱ـ نایلون‌ها
رایج‌ترین نوع نخ‌های بخیه و از نوع غیرقابل جذب هستند و از نظر استحکام، نایلون را به فولاد پلیمری تشبیه کرده‌اند. نخ‌های نایلونی خنثی هستند و برای بستن عمومی زخم‌ها استفاده می‌شوند. ضمن اینکه بیشترین کاربرد را در بستن زخم‌ها دارند. با توجه به اینکه از نظر ساختار شیمیایی شبیه بافت پوست هستند و با توجه به استحکام کششی بسیار بالای نایلون از آن برای بخیه تاندون و لیگامنت استفاده می‌شود. از جمله مزایای آن نسبت به نایلون چند رشته‌ای خواص زیردستی راحت‌تر و همچنین کاهش تجمع باکتری بین الیاف نخ‌های چند رشته‌ای است. ازجمله معایب نخ‌های نایلونی می‌توان به حساسیت‌زایی آنها اشاره کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۹ ، ۲۰:۳۸
پلیمریست

به جهت رفاه حال پژوهشگران و محققین در انجام ویرایش و نگارش فایلهای پژوهشی و پایان نامه و مقالات خود راهنمای نصب ویراستیار 4 و اجرای آن در آفیس 2016 به بعد به شرح زیر است:

راهنمای نصب نرم افزار ویراستیار نسخه4 (بتا) برای آفیس 2016 و 2019

لینک دانلود نرم افزار ویراستیار نسخه 4 (بتا)

پیش از نصب نرم افزار اگر نسخه قبلی نصب است آن را حذف نموده و فایل زیر نصب شود :

1.path.reg

و سپس اقدام به نصب ویراستیار نسخه بتا شود .

در نهایت پس از اجرای روش های نصب بر اساس راهنمای نصب نرم افزار فایلهای موجود در پوشهW23E  جایگزین فایلهای اصلی شوند .

آدرس جایگزینی فایلها :

C:\Program Files (x86)\Virastyar\Add-in

بدین صورت تنظیمات برای آفیس 2016 و 2019 فراهم شده و تب ویراستیار در word نمایان می شود.

به همین سادگی و راحتی

منبع این آموزش بصورت کاملا مفصل به آدرس زیر می باشد:

https://virgool.io/@epsi1on/httpsvirgooliooxaagl0od19a-oxaagl0od19a

جهت آشنایی با این نرم افزار و کاربردهای آن بر روی نوشته کلیلک نمایید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۹ ، ۲۱:۵۵
پلیمریست

کتاب آشنایی با دانش پلیمرها از چهار بخش تشکیل شده است، در فصل اول و دوم مباحثی ساده و بنیادی از شیمی و فیزیک پلیمرها شامل تعریف­ها  و اصطلاحات علمی که خواصّ پلیمرها متاثر از آن­هاست ذکر شده است. فصل سوم اختصاص به معرفی هفت گروه اصلی تشکیل ­دهنده پلیمرها شامل پلاستیک ­ها، چسب­ ها، رنگ­ ها، فوم ­ها، کامپوزیت ­ها، الیاف و لاستیک­ ها، دارد، در هر مبحث سعی شده خصوصیات شیمیایی انواع و گونه ­ها، خواصّ و کاربردهایی از آن­ها بیان شود. در فصل پایانی واژه ­نامه ­ای متشکل از ششصد و بیست لغت و اصطلاح گردآوری شده، و سعی کرده ­ام نه­ تنها به ارائه ‏ی معنی آن­ها بپردازم، بلکه آن­ها را توضیح دهم، هر چند به علت کثرت فعالیت ­های روزمره، هنوز تکمیل این واژه نامه و شرح واژه ­ها و اصطلاحات آن ادامه دارد."

شایان ذکر است این کتاب در ۳  فصل،  ۳۵۲ صفحه  و در تیراژ  ۵۰۰  نسخه و به قیمت  ۲۲۰۰۰۰  ریال به بازارکتاب عرضه شده است.

جهت تهیه و خرید کتاب به فروشگاه اینترنتی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر به لینک زیر مراجعه نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۹ ، ۰۱:۴۰
پلیمریست

مسابقه ملی فناوری نانو بزرگ‌ترین رقابت علمی کشور در حوزه فناوری نانو در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که هر ساله توسط بنیاد آموزش فناوری نانو و با حضور هزاران نفر از علاقه‌مندان برگزار می‌شود. دهمین دوره از مسابقه ملی فناوری نانو تیرماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد و برگزیدگان این مسابقه می‌توانند با شرکت در برنامه نانواستارت‌آپ، ایده‌های فناورانه خود را توسعه دهند و در این راه از حمایت‌های مادی و معنوی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برخوردار شوند.

دهمین مسابقه ملی نانو

جهت ثبت نام به لینک فرم ثبت نام مراجعه نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۸ ، ۲۲:۳۳
پلیمریست